Samhällsansvar

MER ÄN SAMHÄLLSANSVAR

Vi deltar i Fristads Kansas Groups program för hållbarhet och företagsansvar. År 2015 omarbetade vi vår strategi för att svara på de utmaningar som följde av övergången från företagets samhällsansvar (Corporate Social Responsibility, d.v.s. CSR) till hållbarhets- och företagsansvar (Sustainability and Corporate Responsibility, d.v.s. SCR). Vi anser att vårt företags verkningar inte begränsas endast till samhällsansvar. Vårt mål är att koncernen år 2020 starkt ska förknippas med termerna innovation, kvalitet och hållbar utveckling. Vi är en koncern som är känd för prestationsförmåga och effektivitet. Ett företag som uppskattas på basis av dess värden, vision och ansvarsfulla verksamhet.

Som medlem i FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact har vi förbundit oss att följa dess tio principer gällande företagsansvar för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljön och korruptionsbekämpning. Vi säkerställer den höga kvaliteten på vår verksamhet genom att basera arbetsvillkoren i vår uppförandekod (Code of Conduct) på Internationella arbetsorganisationen ILO:s och FN:s deklaration om mänskliga rättigheters villkor gällande tvångsarbete, utnyttjande av barnarbetskraft, mötes- och föreningsfrihet, löner, arbetstider, arbetarskydd och juridiskt bindande arbetsförhållanden.

Efterlevnadsprogrammet Social and Environmental Gap Assessment i samarbete med det oberoende, globala test-, inspektions- och certifieringsföretaget Bureau Veritas garanterar 100 procents transparens för fabrikernas och produkternas produktions- och distributionskedja.

Det är viktigt för oss att våra produkter inte bara är av hög kvalitet, utan att de även är trygga att använda och att de inte innehåller ämnen som är skadliga för användaren eller miljön. Detta övervakas i samarbete med programmet för efterlevnad av kemikaliekrav och vår partner SGS. Alla leverantörer som tillverkar Fristads Kansas Groups produkter och material måste underteckna ett dokument där de förbinder sig att följa REACH-lagstiftningen.  Denna lagstiftning begränsar bland annat kvaliteten på och mängden av kemikalier som används inom textil- och läderindustrin. Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA uppdaterar fortlöpande förteckningen över hälso- och brandfarliga kemiska produkter.

Läs mer om dessa principer på webbadressen www.unglobalcompact.org.

UPPFÖRANDEKOD

Som medlem i FN:s projekt Global Compact har vi förbundit oss att följa dess tio principer gällande företagsansvar för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljön och korruptionsbekämpning. Vi förhåller oss allvarligt till respekt för de mänskliga rättigheterna samt efterlevnad av internationella och lokala arbetslagar. Vi säkerställer den höga kvaliteten på vår verksamhet genom att basera arbetsvillkoren i vår uppförandekod (Code of Conduct) på Internationella arbetsorganisationen ILO:s och FN:s deklaration om mänskliga rättigheters villkor gällande tvångsarbete, utnyttjande av barnarbetskraft, mötes- och föreningsfrihet, löner, arbetstider, arbetarskydd och juridiskt bindande arbetsförhållanden.

FN:s Global Compact är världens största hållbarhetsinitiativ för företag.

Uppförandekod för leverantörer och underleverantörer.

Arbetsnormer:

  • Arbetet är frivilligt.
  • Ingen diskriminering förekommer vid anställning.
  • Barnarbete används inte.
  • Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal.
  • Tillräcklig lön som ger försörjningsmöjlighet.
  • Förbud mot överlånga arbetsdagar.
  • Ordentliga arbetsförhållanden.
  • Juridiskt bindande anställningsförhållande.
  • Brandsäkerhet.

KEMIKALIER I PRODUKTER

Mot ett fullständigt kemikalieansvar.

Som ett led i vårt samhälls- och miljöansvarsprogram måste alla våra leverantörer och alla fabriker som tillverkar våra produkter underteckna vår förteckning över förbjudna ämnen (RSL). Vår RSL-förteckning motsvarar EU:s senaste harmoniserade lagstiftning, som omfattar REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), POP-förordningarna, förordningen om biocidprodukter och produktsäkerhetsförordningen. Den säkerställer även att vi följer förteckningen SVHC (Substances of Very High Concern). Dessutom är de flesta av koncernens produkter ÖKO TEX-certifierade (standarden 100).

Program för efterlevnad av kemikalielagstiftning tillsammans med vår partner SGS.

Produkterna i vårt kärnutbud (råämnen och slutprodukter) testas fyra gånger per år (med andra ord specialbehandling, såsom flamskydd och vatten- och smutsavvisning). Testresultaten granskas, registreras och lämnas på begäran till våra kunder. Vi tror på äkta ansvarsfullhet och på det här sättet kan vi säkerställa fullständig transparens beträffande kemikaliehalterna i våra produkter och vårt löfte att efterleva standarderna.

NÄSTA STEG MOT FULLSTÄNDIG KONTROLL ÖVER KEMIKALIER

Som en del av vårt program för samhälls- och miljöansvar måste alla våra leverantörer och fabriker som tillverkar våra produkter underteckna vår förteckning över förbjudna ämnen (RSL).

Vi uppdaterar RSL-förteckningen två gånger per år på basis av rekommendationer från vår partner Swerea och vi informerar våra leverantörer och fabriker när detta görs. Vår RSL-förteckning motsvarar EU:s senaste harmoniserade lagstiftning, som omfattar REACH, POP-förordningarna, förordningen om biocidprodukter och produktsäkerhetsförordningen. Den säkerställer även att vi följer förteckningen SVHC (Substances of Very High Concern).

Dessutom är de flesta av koncernens produkter ÖKO TEX-certifierade.

Som marknadsledare kan vi inte nöja oss med efterlevnadsintyg undertecknade av våra leverantörer och ÖKO TEX-certifikaten. Även om ÖKO TEX-certifikatet är ett positivt tecken, garanterar det dock inte att tyger och kemikalier i samtliga leverantörers utbud testas, det baseras inte på samma sätt på provtagning och är inte lika systematiskt som vårt program för efterlevnad av kemikalielagstiftningen.

I textilindustrins färgnings- och slutbehandlingsprocesser uppstår mycket avfall och i dem används mycket kemikalier. Många är också oroade över huruvida användningen av kemikalier och avfallshanteringen är skadlig för miljön och människans hälsa. Vi måste öka transparensen och därför sparar vi inte på krutet för att utreda hurdana och hur mycket kemikalier våra färdiga produkter innehåller. Mängderna måste jämföras med de nivåer som förutsätts av EU-lagstiftningen och konsumenterna. Vi tror att vi måste öka våra leverantörers medvetenhet och lära dem att öka transparensen i sin egen leveranskedja.

Därför startade vi den 1 januari 2016 tillsammans med vår partner SGS ett program för efterlevnad av kemikalielagstiftningen, som hjälper oss att utveckla för våra produkter och textilindustrin skräddarsydda testpaket.

Råämnen och slutprodukter i vårt kärnutbud testas fyra gånger per år och testresultaten granskas, registreras och lämnas på begäran till våra kunder.

GLOBAL TRANSPARENS FRÅN LEVERANTÖR TILL FABRIK

Vi uppmuntrar alla våra intressenter till att stödja vår vision om att märkbart minska miljöpåverkan och stödja sammanhang där våra varumärken förekommer. Vår leveranskedja når ut till 17 länder och koncernen äger tre fabriker i norra Europa. Våra leverantörer är viktiga för vår affärsverksamhet och vi förväntar oss att de uppfyller våra krav gällande mänskliga rättigheter, miljöskydd och etisk affärsverksamhet. Vårt leverantörskedjeteam granskar, godkänner och övervakar alla våra leverantörer. Våra leverantörer har förbundit sig att uppge alla fabriker där Fristads Kansas-koncernens produkter tillverkas och de måste klara vår inspektion gällande samhälls- och miljöansvar (Code of Conduct – Supplier Commitment). Som medlem i FTA utförs inspektionerna i enlighet med BSCI-systemet, som hjälper oss att stödja och hjälpa dem att förverkliga hållbara reparationer.